novika
P ieteikšanās

» Noras Novikas XI Starptautiskais Mazās kamermūzikas konkurss
notiks 2023.gadā no 12.-14.aprīlim

Mārupes Mūzikas un mākslas skolas rīkotā XI Starptautiskā Noras Novikas Mazās kamermūzikas konkursa nolikums:
Konkursa nolikums

Pieteikuma forma


A pplication

» Nora Novika XI International Small Chamber Music Competition
will be held in Marupe Music and Art school from 12 April till 14 April 2023. The Competition is open only for youth ensembles.

Competition rules

Application form
N O L I K U M S

I. Vispārīgi noteikumi

 1. Noras Novikas XI Starptautiskais Mazās Kamermūzikas konkursa (turpmāk tekstā Konkurss) nolikums nosaka konkursa mērķus, norises vietu un laiku, pieteikšanās kārtību.
 2. Konkursu organizē Mārupes Mūzikas un mākslas skolas Atbalsta biedrība sadarbībā ar Mārupes mūzikas un mākslas skolu.
 3. Konkursā aicināti piedalīties ansambļi, kuru sastāvos muzicē bērni un jaunieši profesionālās ievirzes vai interešu pamatizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmās vecumā līdz 19 gadiem.
 4. II. Konkursa mērķi

 5. Konkursa mērķi ir:
  • atbalstīt un attīstīt kamermuzicēšanas tradīcijas,
  • rosināt komponistus kamermūzikas žanra attīstībai,
  • sekmēt dalībnieku skatuves pieredzi un pedagogu starptautisku pieredzes apmaiņu,
  • attīstīt dažādu pilsētu un valstu sadarbību starp skolām un pedagogiem.

  III. Konkursa norises vieta un laiks

 6. Konkurss norises vieta: Mārupes Mūzikas un mākslas skola.
 7. Konkurss norises adrese: Latvija, Mārupes novads, Jaunmārupe, Mazcenu aleja 39, LV –2166.
 8. Konkursa norises laiks: 2023.gada 12.-13.-14.aprīlis.
 9. IV. Pieteikšanās konkursam

 10. Lai pieteiktu ansambli dalībai konkursā, laika posmā no 2023.gada 17.februāra līdz 17.martam jāiesniedz pieteikuma anketa tiešsaistē mājas lapā: http://mmmsab.lv/ (Konkursi → Noras Novikas XI Starptautiskais Mazās Kamermūzikas konkurss → Pieteikuma anketa).
  • Pieteikuma anketai jāpievieno ansambļa fotogrāfija tās tālākai ievietošanai konkursa bukletā.
  • Pieteikuma anketai jāpievieno ansambļa dalībnieku personu apliecinoši dokumenti.
  • Pieteikuma anketā jānorāda dalības maksas maksātāja rekvizīti, ja nepieciešams rēķins, vai jāpievieno ieskanēts dokuments, kas apliecina jau patstāvīgi veiktu maksājumu.

  V.Dalības maksa

 11. Katra ansambļa dalības maksa ir atkarīga no dalībnieku skaita ansamblī:
 12. Dalības maksa 2 dalībnieku ansamblim - 40 EUR,
  Dalības maksa 3 dalībnieku ansamblim - 55 EUR,
  Dalības maksa 4 dalībnieku ansamblim - 65 EUR,
  Dalības maksa 5 dalībnieku ansamblim - 75 EUR,
  Dalības maksa 6 dalībnieku ansamblim - 85 EUR,
  Dalības maksa 7 – 12 dalībnieku ansambļiem - 95 EUR,
  • Ja viens audzēknis piedalās divos ansambļos, tad dalības maksa par jebkuru otru ansambli šim dalībniekam nav jāmaksā.
  • Dalībniekiem no Ukrainas, kas bēgļu statusā izglītību turpina ārpus Ukrainas, dalības maksa nav jāmaksā.
 13. Dalībnieki tiek apstiprināti konkursam pēc dalības maksas samaksas. Pastāv divas iespējas:
  • Dalības maksa bez rēķina izrakstīšanas tiek samaksāta līdz pieteikuma iesniegšanai tiešsaistē un maksājumu apliecinošs dokuments tiek pievienots pieteikumam.
  • Konkursa pieteikumā tiek norādīti dalības maksas maksātāja rekvizīti rēķina saņemšanai, pēc rēķina saņemšanas dalības maksa tiek samaksāta līdz 2023.gada 26.martam, maksājumā identificējot konkursu, kategoriju, grupu un ansambli.
 14. Dalības maksa jāiemaksā MMMS AB - Mārupes Mūzikas un mākslas skolas Atbalsta biedrības kontā:
 15. Saņēmējs MMMS AB - Mārupes Mūzikas un mākslas skolas Atbalsta biedrība
  Reģistrācijas Nr. 40008122613
  Saņēmēja banka A/S SEB
  SWIFT/BIC kods UNLALV2X
  IBAN Konta Nr. LV36UNLA0050012017048
  Saņēmēja juridiskā adrese Mazcenu aleja 39, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV - 2166
  Informācijai norādāms Noras Novikas konkurss, kategorija, grupa, dalībnieku vārdi, skola
 16. Iesniedzot pieteikumu konkursam, ansambļu dalībnieki piekrīt, ka konkursa publicitātes nolūkos var tikt fotografēti vai filmēti bez maksas.
 17. Ansambļa neierašanās gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta.
 18. VI. Konkursa programma

 19. Konkursa programmā ansambļiem jāiekļauj vismaz divi skaņdarbi ar līdzvērtīgām instrumentu partijām:
 20. 1) skaņdarbs līdz 20.gadsimtam,
  2) 20. – 21.gadsimta skaņdarbs.

  Ieteikumi konkursa programmai, par kuru izpildījumu žūrija var piešķirt SPECIĀLBALVAS:

 21. Skaņdarbus var atskaņot no notīm.
 22. VII. Konkursa ansambļu kategorijas, grupas, programmas hronometrāža

 23. Konkurss tiek organizēts 4 kategorijās (I, II. III. IV), kur katras kategorijas ansambļi tiek sadalīti 6 vecuma grupās (A, B, C, D, E, F). Ansambļa grupu nosaka pēc dalībnieku vidējā vecuma pilnos gados uz 2023.gada 12.aprīli.
 24. Piemēram,

  • vienam dalībniekam 12-04-2023 būs 13 gadi, otram 14 gadi, vidējais vecums 14 gadi – D grupa;
  • vienam dalībniekam 12-04-2023.gadā būs 11 gadi, otram 14 gadi, vidējais vecums 13 gadi – C grupa;
  • vienam dalībniekam 12-04-2023.gadā būs 16 gadi, otram 15, trešajam 17 gadi, vidējais vecums 16 gadi – E grupa utml.
 25. Konkursa ansambļu kategorijas, grupas, programmas hronometrāža:
 26. KATEGORIJASIKlavieru ansambļi2 - 4 dalībnieki
  IIVienveidīgie instrumentālie ansambļi2 - 12 dalībnieki
  IIIMazie instrumentālie kameransambļi2 - 5 dalībnieki
  IVLielie instrumentālie kameransambļi6 - 12 dalībnieki


  KATEGORIJAS – GRUPAS
  (I, II, III, IV – A, B, C, D, E, F)
  DALĪBNIEKU
  VIDĒJAIS VECUMS
  12-04-2023
  PROGRAMMAS
  HRONOMETRĀŽA
  I kategorija – A grupaII – AIII – AIV – A
  7 – 8 – 9 gadi
  >4 min.
  I kategorija – B grupaII – BIII – BIV – B
  10 – 11 gadi
  4 min.
  I kategorija – C grupaII – CIII – CIV – C
  12 – 13 gadi
  6 min.
  I kategorija – D grupaII – DIII – DIV – D
  14 – 15 gadi
  8 min.
  I kategorija – E grupaII – EIII – EIV – E
  16 – 17 gadi
  10 min.
  I kategorija – F grupaII – FIII – FIV – F
  18 – 19 gadi
  12 min.
  • Programmas hronometrāžas pieļaujamā atkāpe +/- 1 min.

  VIII. Konkursa žūrija un vērtēšana

 27. Starptautisku žūrijas komisiju apstiprina Mārupes Mūzikas un mākslas skolas direktore.
 28. Žūrijas komisija pēc vienotiem kritērijiem vērtē konkursa ansambļus 25 ballu sistēmā.
 29. Visi ansambļi saņem konkursā sasniegtā rezultāta SERTIFIKĀTU.
 30. Žūrijas komisijas lēmums ir galīgs un nav apstrīdams.
 31. IX. Apbalvošana

 32. Pēc konkursa rezultātu apkopošanas tiek noteiktas vietas katrā konkursa kategorijā un grupā.
 33. Konkursa uzvarētāji saņem LAUREĀTU DIPLOMUS un MEDAĻAS.
 34. Konkursa 1.vietu ieguvēji uzstājas LAUREĀTU KONCERTĀ.
 35. Žūrijas komisija var papildus piešķirt arī ATZINĪBAS RAKSTUS un SPECIĀLBALVAS – piemēram: Par veiksmīgāko 19.gadsimta skaņdarba izpildījumu, Par labāko komponista Māra Lasmaņa skaņdarba izpildījumu, Par veiksmīgu skaņdarba aranžiju u.c.
 36. Visi dalībnieki un pedagogi saņem konkursa organizatoru PATEICĪBAS un PIEMIŅAS VELTES.
 37. X. Konkursa norise

 38. Konkursa norises plāns tiks publicēts 2023.gada 3.aprīlī Mārupes Mūzikas un mākslas skolas mājas lapā http://www.muzikamakslamarupe.edu.lv/novika-11p.html
 39. Dalībnieku uzstāšanās kārtību noteiks izloze 2023.gada 31.martā. Izlozes video tiks publicēts Mārupes Mūzikas un mākslas skolas mājas lapā http://www.muzikamakslamarupe.edu.lv/novika-11p.html
 40. Pedagogiem par konkursa noklausīšanos tiks izdota Apliecība par 6 stundu kvalifikācijas pilnveidi - KAMERMUZICĒŠANAS TRADĪCIJU PILNVEIDE.

  XI. Atbildība un drošības noteikumi

 41. Visiem konkursa dalībniekiem konkursa norises laikā ir saistošas organizatoru un šī Nolikuma prasības.
 42. Ceļa un uzturēšanās izdevumus sedz paši dalībnieki.
 43. Katrs konkursa dalībnieks ir atbildīgs par apkārtējās vides tīrību un kārtību konkursa norises vietā.
 44. Par dalībnieku drošību un veselības stāvokli konkursa norises vietā, kā arī nokļūšanu uz un no konkursa vietas ir atbildīgi pavadošie pedagogi.