novika
P ieteikšanās

» Noras Novikas X Starptautiskais Mazās kamermūzikas konkurss
notiks 2020.gadā no 15.-16.oktobrim

Mārupes Mūzikas un mākslas skolas rīkotā X Starptautiskā Noras Novikas Mazās kamermūzikas konkursa nolikums:
Konkursa nolikums

Pieteikuma forma


A pplication

» Nora Novika X International Small Chamber Music Competition
will be held in Marupe Music and Art school from 15 October till 16 October 2020. The Competition is open only for youth ensembles.

Competition rules

Application form
N O L I K U M S

I. Vispārīgi noteikumi

1. Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek organizētsNoras Novikas X Starptautiskais Mazās Kamermūzikas Konkurss (turpmāk tekstā Konkurss).
2. Konkursu organizē Mārupes Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Mārupes Mūzikas un mākslas skolas Atbalsta biedrību.
3. Konkursā aicināti piedalīties instrumentālie ansambļi, kuru sastāvos muzicē bērni un jaunieši vecumā līdz 16 gadiem un kas mācās profesionālās ievirzes vai interešu pamatizglītības programmās.

II. Konkursa mērķi

4.Konkursa mērķi ir:
 • atbalstīt un attīstīt kamermuzicēšanas tradīcijas,
 • sekmēt dalībnieku skatuves pieredzi un pedagogu starptautisku pieredzes apmaiņu,
 • attīstīt dažādu pilsētu un valstu sadarbību starp skolām un pedagogiem.

III. Konkursa norises vieta un laiks

5. Konkurss norises vieta: Mārupes Mūzikas un mākslas skola.
6. Konkurss norises adrese: Latvija, Mārupes novads, Jaunmārupe, Mazcenu aleja 39, LV –2166.
7. Konkursa norises laiks: 2020.gada 15.-16.oktobris.

IV. Konkursa noteikumi

8. Konkurss tiek organizēts 4 kategorijās, kur katras kategorijas ansambļi tiek sadalīti 3 vecuma grupās pēc dzimšanas gadiem. Ansambļa grupu nosaka pēc vecākā dalībnieka.
9. Konkursa ansambļu kategorijas, grupas, programmas hronometrāža un tās pieļaujamā atkāpe:

KATEGORIJAS

Dzimšanas gadi / grupa / programmas hronometrāža

• pieļaujamā hronometrāžas atkāpe + / - 1min.

2009.g. - 20012.g.

2006.g. - 2008.g.

2003.g. - 2005.g.

I

Klavieru ansambļi

(2 - 4 dalībnieki)

A grupa / līdz 4 min

B grupa / 6 min.

C grupa / 8 min.

II

Vienveidīgie instrumentālie ansambļi

(2 - 12 dalībnieki)

D grupa / 4 min.

E grupa / 6 min.

F grupa / 8 min.

III

Mazie instrumentālie kameransambļi

(2 - 4 dalībnieki)

G grupa / 4 min.

H grupa / 6 min.

I grupa / 8 min.

IV

Lielie instrumentālie kameransambļi

(5 - 12 dalībnieki)

J grupa / 4 min.

K grupa / 6 min.

L grupa / 8 min.


V. Konkursa programma

10. Konkursa programmā ansambļiem jāiekļauj vismaz divi skaņdarbi ar līdzvērtīgām instrumentu partijām:

 • skaņdarbs līdz 20.gadsimtam,
 • 20. –21.gadsimta skaņdarbs.

Ieteikumi

Konkursa skaņdarbu izvēlei, par kuru izpildījumu žūrija var piešķirt SPECIĀLBALVAS:

11. Skaņdarbus var atskaņot no notīm.

VI. Dalības maksa

12. Katra ansambļa dalības maksair atkarīga no dalībnieku skaita ansamblī:

Dalības maksa 2 dalībnieku ansamblim -36 EUR,
Dalības maksa 3 dalībnieku ansamblim -48 EUR,
Dalības maksa 4 dalībnieku ansamblim -60 EUR,
Dalības maksa 5 dalībnieku ansamblim -70 EUR,
Dalības maksa 6 dalībnieku ansamblim -78 EUR,
Dalības maksa 7 –12 dalībnieku ansambļiem -84 EUR.

13. Ansambļi tiek apstiprināti dalībai Konkursā tikai pēc Dalības maksas samaksāšanas.

 • Dalības maksa bez rēķina izrakstīšanas jāsamaksā pirmspieteikuma iesniegšanas tiešsaistē, tadieskanētsdokuments par dalības maksassamaksu jāpievieno pieteikuma anketai,
 • Dalības maksa pēc rēķina saņemšanas jāsamaksā līdz 2020.gada 26.martam, obligāti norādot konkursu, kategoriju, dalībniekuvārdus un skolu.

14.Dalības maksa jāiemaksā MMMS AB -Mārupes Mūzikas un mākslas skolas Atbalsta biedrības kontā:

SaņēmējsMMMS AB (Mārupes Mūzikas un mākslas skolas Atbalsta biedrība)
Reģistrācijas Nr.40008122613
Saņēmēja banka A/S SEB
SWIFT/BICkodsUNLALV2X
IBAN Konta Nr. LV36UNLA0050012017048
Saņēmēja juridiskā adrese Mazcenu aleja 39, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV -2166
Informācijai obligāti norādāms Dalības maksa - Noras Novikas X Starptautiskais Mazās Kamermūzikas
Konkurss, kategorija, grupa, dalībnieku vārdi, skola

15. Ansambļa neierašanās gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta.

VII. Pieteikšanās konkursam

16. Ansambļiem dalībai Konkursā jāpiesakās laika posmā no 2020.gada 7.janvāra līdz 2020.gada 16.martam.
17. Pieteikuma anketa jāiesniedz tiešsaistē Mārupes Mūzikas skolas mājas lapā:
http://muzikamakslamarupe.edu.lv/ → Noras Novikas X Starptautiskais Mazās Kamermūzikas Konkurss → Pieteikšanās.
18. Pieteikuma anketai:

  1) jāpievieno ansambļa fotogrāfija tās tālākai ievietošanai Konkursa bukletā,
  2) jāpievieno ieskanēts dokuments, kas apliecina jau patstāvīgi izpildītu maksājumu par dalību Konkursā,
  vai
  jānorāda maksātāja rekvizīti, ja dalības maksas veikšanai nepieciešams rēķins, šajā gadījumā dalības maksajā samaksā pēc rēķina saņemšanas līdz 2020.gada 26.martam.

19. Iesniedzot pieteikumu Konkursam, ansambļu dalībnieki piekrīt savu personas datu apstrādei un lietošanai Konkursa organizēšanas, norises un rezultātu paziņošanas vajadzībām, kā arī to glabāšanai Konkursa vēstures un statistikas veidošanas vajadzībām.
20. Iesniedzot pieteikumu Konkursam, ansambļu dalībnieki piekrīt, ka Konkursa publicitātes nolūkos var tikt fotografēti vai filmēti bez maksas.
21. Ierodoties uz Konkursu, dalībniekiem līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments, kas jāuzrāda pēc Konkursa žūrijas vai organizatoru pieprasījuma.
22. Maksimālais ansambļu skaits no vienas skolas -9 ansambļi.
23. Vietu skaits ierobežots.

VIII. Konkursa žūrija un vērtēšana

24. Starptautisku žūrijas komisiju apstiprina Mārupes Mūzikas un mākslas skolas direktore.
25. Žūrijas komisija pēc vienotiem kritērijiem vērtē Konkursa ansambļus 25 baļļu sistēmā.
26. Pēc Konkursa rezultātu apkopošanas tiek noteiktas vietas katrā Konkursa kategorijā un grupā.
27. Visi ansambļi saņem Konkursā sasniegtā rezultāta SERTIFIKĀTU.
28. Konkursa rezultāti tiks publicēti Mārupes Mūzikas skolas mājas lapā http://muzikamakslamarupe.edu.lv.
29. Žūrijas komisijas lēmums ir galīgs un nav apstrīdams.

IX. Apbalvošana

30. Konkursa uzvarētāji saņem LAUREĀTU DIPLOMUS un MEDAĻAS.
31. Konkursa 1.vietu ieguvēji uzstājas LAUREĀTU KONCERTĀ.
32. Žūrijas komisija var piešķirt arī ATZINĪBAS RAKSTUS un dažādas SPECIĀLBALVAS, kā piemēram, Par labāko komponista Māra Lasmaņa skaņdarba izpildījumu, Par labāko savas valsts komponista skaņdarba izpildījumu, u.c.,pedagogiem – Par veiksmīgu skaņdarba aranžiju.
33. Pedagogi, kuru ansambļi piedalās Konkursā,saņem 6 stundu kvalifikācijas Apliecības.
34. Visi dalībnieki un pedagogi saņem konkursa organizatoru PATEICĪBAS un PIEMIŅAS VELTES.

X. Konkursa norise

35. Konkursa norises plāns tiks publicēts 2020.gada 10.aprīlī Mārupes Mūzikas skolas mājas lapā http://muzikamakslamarupe.edu.lv.
36. Dalībnieki izlozēs uzstāšanās kārtību Konkursa dienā.

XI. Atbildība un drošības noteikumi

37. Visiem konkursa dalībniekiem Konkursa norises laikā ir saistošas organizatoru un šī Nolikuma prasības.
38. Ceļa un uzturēšanās izdevumus sedz paši dalībnieki.
39. Katrs Konkursa dalībnieks ir atbildīgs par apkārtējās vides tīrību un kārtību Konkursa norises vietā.
40. Par dalībnieku drošību un veselības stāvokli Konkursa norises vietā, kā arī nokļūšanu uz un no Konkursa vietas ir atbildīgi pavadošie pedagogi.

Mārupes Mūzikas un mākslas skolas mācību darba vadītāja
un Konkursa koordinatore
Inese Bušmane,

Tālr. +371 29135202;
e-pasts:   inese.busmane@mmms.marupe.lv
Mārupes Mūzikas un mākslas skolas direktore
Dace Štrodaha,

Tālr.: +371 67933460, +371 26556692;
e-pasts:   muzikamarupe@marupe.lv

Konkursa atbalstītāji:

* Konkursa nolikums:

Mārupes Mūzikas un mākslas skolas mājas lapā
LNKC mājas lapā
Latvijas Klavieru skolotāju asociācijas mājas lapā