Skolas padomes sapulce 17.janvārī plkst. 19:00.Darba kārtība:


  Sēdes darba kārtības apstiprināšana.

  Padomes locekļu sastāva izmaiņu apstiprināšana.

  Mārupes Mūzikas un mākslas skolas akreditācija un saistītie jautājumi.

  Skolas piebūves projektēšanas un iepirkumu konkursa virzība.

  Padomes aktivitātes mācību gada 2.semestrī.

  Citi jautājumi.Skolas padomes sapulce 4.oktobrī plkst. 19:00.Darba kārtība:


  Sēdes darba kārtības apstiprināšana.

  MMMS padomes locekļu un tās vadības apstiprināšana.

  MMMS padomes darbība iepriekšējā periodā un darba uzdevumi jaunajā mācību gadā.

  Citi jautājumi.2018.gada 31.maijā notika Skolas padomes sēde, kur tika izskatīti Mārupes Mūzikas un mākslas skolas nākotnes attīstība un pārbūves plāni, kas dos mums iespēju mācīties un strādāt vienā ēkā.
Nākošā Skolas padomes sēde paredzēta š.g. 4.oktobrī plkst.19:00.

Skolas padomes sapulce 31.maijā plkst. 19:00.Darba kārtība:

  Turpmākā Mārupes Mūzikas un mākslas skolas attīstība un pārbūves plāni.

  Skolas padomes reglamenta izmaiņas.

  Citi jautājumi.

Skolas padomes reglaments ar izdarītjām izmaiņām


Skolas padomes sapulce 31.maijā plkst. 19:00.Darba kārtība:

  Turpmākā Mārupes Mūzikas un mākslas skolas attīstība un pārbūves plāni.

  Skolas padomes reglamenta izmaiņas.

  Citi jautājumi.

Skolas padomes reglaments ar izdarītjām izmaiņām

Mārupes Mūzikas un mākslas skolas attīstība


Šī gada 5. februārī, plkst. 16.00- 18.00, Mārupes novada Domē kārtējā izglītības konsultatīvā padomes sanāksme:

Paredzēta sekojoša darba kārtība:

∘ Investīciju plāns izglītības jomā 2018.gadam (ziņo I.Krēmere);
∘ Mārupes novada izglītības iestāžu attīstības koncepcijas 2014.-2019.gadam izpilde, izpildes laikā radušies problēmjautājumi, izglītības kvalitāte, nepieciešamie papildinājumi izglītības koncepcijā saistībā ar iedzīvotāju skaita pieaugumu novadā. Uzraudzības pārskata apstiprināšana (ziņo S. Antiņa);
∘ Ierosinājumi jaunajai Izglītības stratēģijai 2019.-2025.gadam, nosakot iespējamos, vidēja un ilgtermiņa prioritātes un mērķus. Jaunās Izglītības stratēģijas uzbūve, sadaļas - Izglītība, Jaunatnes lietas, daudzbērnu ģimeņu politika (ziņo S.Antiņa).


Šajā gadā, attiecībā uz mūzikas un mākslas skolu, ir plānotas izmaiņas:

∘ kad policija pārcelsies uz Konrādu ielu.
∘ šobrīd Mārupes dome meklē risinājumus mākslas skolas telpām,
∘ Mārupes dome turpina aktīvi strādāt pie jaunas izglītības iestādes teritorijas meklējumiem, skatot to kompleksi ar mūzikas un mākslas skolu.

Vairāk informācijas ir mūzikas un mākslas skolas direktorei D.Štrodahai.

Skolas padomes locekļi ir aicināti piedalīties Mārupes novada Domes izglītības konsultatīvās padomes sanāksmē 2018.gada 5.februārī.

.
2017.gada 15.novembrī Skolas padomes locekļi tikās ar Mārupes domes Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju, kur tika sniegta informācija par Mārupes novada domes darbu pie Mārupes mūzikas un mākslas skolas iespējamās attīstības nākotnē.

Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere informēja, ka Mārupes novada dome pašlaik izskata, kā iespējamo attīstības scenāriju Alternatīvu No.2: Jaunas mūzikas skolas izbūve PII Mārzemīte rajonā (skatīt pielikumu Mārupes mūzikas un mākslas skolas attīstības vīzija 6.lpp ), un apzina zemes iegādes iespējas un risinājumus. Iespējami projekta būvniecības laika grafiki minēti 5.lpp. Šo alternatīvu atbalsta arī Skolas padome, un, lai gan tikšanās laikā Mārupes novada dome akcentēja nepieciešamību novadā būvēt arī jaunu vispārizglītojošo skolu, kā arī minēja novada budžeta saistības un citas nepieciešamības, tomēr Skolas padome cer, ka šis projekts tiks īstenots!

Mārupes novada mājaslapā ir redzams gan kopsavilkums, gan paplašinātais ziņojums(sadaļā zem Pētījumi).

Turpmāk Skolas padome varētu virzīt Mārupes mūzikas un mākslas skolas attīstības jautājumus, piedaloties Mārupes novada Izglītības konsultatīvās padomes sastāvā, taču Izglītības konsultatīvās padomes sastāvā šobrīd vakances ir tikai NVO - biedrībām, uz kuru varētu iegūt pastāvīgas pārstāvniecības tiesības. Pašlaik šajā padomē sastāvā ir Mūzikas un mākslas skolas direktore Dace Štrodaha, un, ja tiks pieaicināti papildus pārstāvji, Skolas padome noteikti piedalīsies. Ir panākta vienošanās, ka attīstības vadītāja Ilze Krēmere informēs Skolas padomes vadītāju par nākošajām konsultatīvās padomes sēdēm. Ļoti ceram uz turpmāku sadarbību ar Mārupes novada domi un jaunas Mūzikas un mākslas skolas projekta īstenošanu līdz 2022.gadam!


Skolas padomes vadītāja Agnese Kļaviņa


Atsaucieties uz Skolas padomes Mārupes domei iesniegto vēstuli, esam aicināti uz Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdi trešdien, 15.11.2017 plkst. 10:00, lai pārrunātu Mārupes Mūzikas un mākslas skolas turpmāko attīstību, balstoties uz SIA ISMADE veikto pētījumu par skolas turpmāko attīstību, vīziju.

Skolas padomes sapulce 13. novembrī pl.19:00.

Protokola projekta izraksts

Darba kārtība:

  Par tikšanos ar Mārupes domes Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju trešdien 15.11.2017..


Skolas padomes sapulce 9. oktobrī plkst. 19:00.Darba kārtība:

  Skolas padomes darbība iepriekšējā periodā.

  Skolas padomes un tās vadības apstiprināšana.

  2017.-2018.gada aktualitātes - jau veiktās izpētes par novada kultūrvidi un pašlaik veiktās izpētes par skolas attīstības vīziju virzība.

  Skolas padomes locekļu vērojumi, ieteikumi, citi iesūtīti vai uz vietas ierosināti jautājumi.

  Libereces Mūzikas skolas audzēkņu un pedagogu uzņemšana skolā.

Skolas padomes sapulču protokoli2017/2018Skolas padomes sapulcēs2016/2017

Skolas padomes sapulce 21. martā plkst. 19:00.Darba kārtība:

  Skolas padomes darbība iepriekšējā periodā.

  Skolas padomes un tās vadības apstiprināšana šim periodam.

  2016.-2017.gada aktualitātes - jau veiktās izpētes par novada kultūrvidi un pašlaik veiktās izpētes par skolas attīstības vīziju virzība.

  Skolas padomes locekļu vērojumi, ieteikumi, citi iesūtīti vai uz vietas ierosināti jautājumi.Skolas padomes sapulcēs2015/2016

Skolas padomes sapulce 25.maijā pl.18:00.  Tikšanās ar Mārupes kultūrvides pētnieku Gati Pāvilu, kurš uzklausīs arī Mūzikas un mākslas skolas ieceres;

  Skolas padomes veikums 2015./2016.mācību gadā;

 Izmaiņas skolas padomes sastāvā;

  Aktualitātes (tuvākie nākotnes plāni).Skolas padomes sapulce 22.februārī.  Skolas reglamenta izmaiņu apstiprināšana;

  Saldus Mūzikas skolas pieredze jaunas skolas ēkas celšanāSkolas padomes sanāksme februārī.  Apspriežam Skolas padomes darbības mērķus;

  Jaunu uzdevumu izvirzīšana;


Skolas padomes sanāksme 25.janvārī pl.19:00.  Apspriežam Mārupes novada deputātu un MMMS padomes tikšanos 20.janvārī;

  MMMS telpu jautājuma risināšana;

  Jaunu uzdevumu izvirzīšana;


Skolas padomes sanāksme 21.decembrī pl.18:00.  Jaunu uzdevumu izvirzīšana;

  Plašākas sabiedrības iesaistīšana skolas darbības jautājumu risināšanā;


Skolas padomes sanāksme 23.novembrī pl.19:00.  Skolotāju konferences rezultātu apkopošana;

  Aptaujas ankešu izveidošana;


Skolas padomes sanāksme 21.oktobrī pl.19:00.  Jaunās skolas "vīzijas" priekšlikumu apspriešana;

  Jaunās skolas "vīzijas" apstiprināšana;


ATTĪSTĪBAS VĪZIJA