Mārupes Mūzikas un mākslas skola

Marupe Music and Art School

VECĀKIEM

2023./2024. mācību gadsSkolas padomes sapulce 23.oktobrī pl.19:00

======================================================

2022./2023. mācību gadsSkolas padomes sapulce 28.septembrī pl.18:30

Vecāku sapulce 6-gad. nodaļas audzēkņu vecākiem 14.septembrī pl.18:30.

Vecāku sapulce 8-gad. nodaļas audzēkņu vecākiem 21.septembrī pl.18:30.

Visus jautājumus par mācību procesu vispirms risiniet ar sava bērna audzinātāju – specialitātes pedagogu mūzikas nodaļās un kursa audzinātāju mākslas nodaļā.

======================================================

2021./2022. mācību gadsMŪZIKAS TEORĒTISKO PRIEKŠMETU STUNDU SARAKSTS

Visus jautājumus par mācību procesu vispirms risiniet ar sava bērna audzinātāju – specialitātes pedagogu mūzikas nodaļās un kursa audzinātāju mākslas nodaļā.======================================================

2020./2021. mācību gads2.semestra mācības uzsākam 2021.gada 11.janvārī attālināti.
Sekojiet līdzi informācijai e-klasē un skolas mājas lapā.======================================================

MĀRUPES MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS VPM NODAĻAS GRUPU DARBS 2020./2021.m.g.

MŪZIKAS TEORĒTISKO PRIEKŠMETU STUNDU SARAKSTS=======================================================

Kārtība, piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 2020./2021. mācību gadā Mārupes novadā


=======================================================

2019./2020. mācību gadsSagatavošanas klašu audzēkņu vecākiem:

To audzēkņu vecākiem, kuru bērni nākamajā gadā tiks uzņemti Mārupes Mūzikas un mākslas skolas 1.klasē, jāierodas pie skolas lietvedes noslēgt līgums ar skolu 28., 29.maijā laikā no pl.10:00-pl.18:00Vecāku sapulces

Mūzikas nodaļu vecāku sapulce 10.septembrī pl.19:00 skolas lielajā zālē.
Mākslas nodaļas vecāku sapulce 12.septembrī pl.18:00 mākslas nodaļas telpās.

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas

2018./2019. mācību gadsVecāku sapulces

Vizuāli Plastiskās mākslas nodaļas vecāku sapulce 11.septembrī pl.18:00, Jaunmārupē, Mazcenu aleja 37.
Mūzikas nodaļu vecāku sapulce 17.septembrī pl.19:00 skolas lielajā zālē
2017./2018. mācību gadsVecāku sapulces

28.martā pl.18:30 Izlaiduma klašu audzēkņu vecāku sapulce

14.septembrī plkst.19:00 Mārupes Mūzikas un mākslas skolas Lielajā zālē (Mazcenu aleja 39, Jaunmārupe) mūzikas nodaļu profesionālās ievirzes izglītības programmu audzēkņu vecāku sapulceInterešu izglītības nodaļas audzēkņu vecāku sapulce 5.septembrī pl.19:00. (nodaļas vadītāja S.Notte)

  Iepazīšanās ar jauno interešu izglītības mācību programmu;

  Tikšanās ar skolas vadību;Lielā Vizuāli Plastiskās Mākslas nodaļas audzēkņu vecāku sapulce 5.septembrī plkst.18.00, Mazcenu alejā 37. (nodaļas vadītāja M.Eglīte)

Vizuāli Plastiskās Mākslas nodaļas interešu izglītības bērnu vecāku sapulce 5.septembrī plkst. 19.00, Mazcenu alejā 39, skolas lielajā zālē.2016./2017. mācību gadsVecāku sapulces

7.februārī abitūrijas klašu audzēkņu vecāku sapulce Mazcenu alejā 39. Sākums pl.19:00. Izlaidums 2.jūnijā.

Mākslas nodaļas sagatavošanas kursa audzēkņu vecāku sapulce 12.septembrī pl.18:30. (audzinātāja skolotāja M.Eglīte)

Mākslas nodaļas 1.kursa audzēkņu vecāku sapulce 20.septembrī pl.18:00. (audzinātāja skolotāja M.Karkovska)

Mākslas nodaļas 2.kursa audzēkņu vecāku sapulce 21.septembrī pl.19:30. (audzinātāja skolotāja E.Pamovska)

Mākslas nodaļas 3.kursa audzēkņu vecāku sapulce 12.septembrī pl.17:20. (audzinātāja skolotāja A.Zīle)

Mākslas nodaļas 4.kursa audzēkņu vecāku sapulce 13.septembrī pl.19:30. (audzinātāja skolotāja M.Eglīte)

Mākslas nodaļas 5.kursa audzēkņu vecāku sapulce 20.septembrī pl.18:00. (audzinātāja skolotāja J.Grosberga-Gernere)

Mākslas nodaļas 6.kursa audzēkņu vecāku sapulce 12.septembrī pl.18:00. (audzinātāja skolotāja I.Markēviča)

Mākslas nodaļas 7.kursa audzēkņu vecāku sapulce 22.septembrī pl.18:00. (audzinātājs skolotājs U.Pauzers)

Taustiņinstrumentu spēles audzēkņu vecāku sapulce un nodaļas koncerts 16.decembrī pl.18:00.2015./2016. mācību gadsVecāku sapulces

Skolas padomes sapulce 25.maijā pl.18:00.  Tikšanās ar Mārupes kultūrvides pētnieku Gati Pāvilu, kurš uzklausīs arī Mūzikas un mākslas skolas ieceres;

  Skolas padomes veikums 2015./2016.mācību gadā;

 Izmaiņas skolas padomes sastāvā;

  Aktualitātes (tuvākie nākotnes plāni).Skolas padomes sapulce 22.februārī.  Skolas reglamenta izmaiņu apstiprināšana;

  Saldus Mūzikas skolas pieredze jaunas skolas ēkas celšanāMākslas nodaļas 6.kursa audzēkņu vecāku sapulce 12.februārī SIA Mārupe kantora telpās.  Mācību darba pārskats I pusgadā;

  Mācību darbs II pusgadāMākslas nodaļas 5.kursa audzēkņu vecāku sapulce 11.februārī SIA Mārupe kantora telpās.  Mācību darba pārskats I pusgadā;

  Mācību darbs II pusgadāMākslas nodaļas 7.kursa audzēkņu vecāku sapulce 11.februārī SIA Mārupe kantora telpās.  Mācību darba pārskats I pusgadā;

  Mācību darbs II pusgadāMākslas nodaļas Tīraines grupas audzēkņu vecāku sapulce 8.februārī pl.19:00 Mārupes pamatskolā.  Mācību darba pārskats I pusgadā;

  Mācību darbs II pusgadāMākslas nodaļas 3,.4.kursa audzēkņu vecāku sapulce 4.februārī pl.19:00 SIA Mārupe kantora telpās.  Mācību darba pārskats I pusgadā;

  Mācību darbs II pusgadāMākslas nodaļas 2.kursa audzēkņu vecāku sapulce 3.februārī pl.18:30 SIA Mārupe kantora telpās.  Mācību darba pārskats I pusgadā;

  Mācību darbs II pusgadāSkolas padomes sanāksme februārī.  Apspriežam Skolas padomes darbības mērķus;

  Jaunu uzdevumu izvirzīšana;


Skolas padomes sanāksme 25.janvārī pl.19:00.  Apspriežam Mārupes novada deputātu un MMMS padomes tikšanos 20.janvārī;

  MMMS telpu jautājuma risināšana;

  Jaunu uzdevumu izvirzīšana;


Skolas padomes sanāksme 21.decembrī pl.18:00.  Jaunu uzdevumu izvirzīšana;

  Plašākas sabiedrības iesaistīšana skolas darbības jautājumu risināšanā;


Skolas padomes sanāksme 23.novembrī pl.19:00.  Skolotāju konferences rezultātu apkopošana;

  Aptaujas ankešu izveidošana;


Skolas padomes sanāksme 21.oktobrī pl.19:00.  Jaunās skolas "vīzijas" priekšlikumu apspriešana;

  Jaunās skolas "vīzijas" apstiprināšana;


Kora nodaļas audzēkņu vecāku sapulcē


 Mācību plāns pirmajam pusgadam;

 Ārpusskolas koncertu plāns;

 Par 1. - 2. klašu kora tērpiem;

 Skatuves kultūra;

 Vingrināšanās mājās kora nodarbībām;

  Tērpu mērīšana;

  Ārzemju koncertu sagatavošana;Stīgu instrumentu audzēkņu vecāku sapulcē  Skolas padomes veidošana;

  Par solfedžo grupām Tīraines pamatskolā;

  Par telpu nepielāgotību, renovācijas iespējām utt.;

  Skolēnu noslogotība skolas orķestra mēģinājumu dienās;

  Piedāvājums organizēt orķestra mēģinājumus sestdienās;
Vizuāli plastiskās mākslas audzēkņu vecāku sapulcē  Skolas padomes veidošana;

  Telpu jautājums;

  Par iespējām mācīties Tīraines grupā Mārupes pamatskolas telpās;

  Septembra beigās mācības notiek Mārupes Mūzikas un mākslas skolas telpās - lielajā zālē;Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu, un pūtēju orķestra audzēkņu vecāku sapulcē  Vispārējās kārtības noteikumi;

  "Izglītošanas līguma" noslēgšanas noteikumi;

  Vecāku e-pastu saraksta veidošana;

  Skolēnu autobuss "Mūzikas skola - Tīraine" II, III, IV, V ;

  Par mācībām Tīraines pamatskolas telpās;

  Skolas maksas atveiglojumi;

  Pūtēju orķestra gatavošanās koncertceļojumam;


Taustiņinstrumentu spēles audzēkņu vecāku sapulcē:  Darba plāns nākošajam mācību gadam;

  Etīžu konkurss, audzēkņu atklātais mācību koncerts, Jūramlas zonas koncerti novembrī;

  Dienasgrāmtu iegāde;

  Vingrināšanās laiks pie mūzikas instrumenta;

  Mūzikas instrumenta iegādes nepieciešamība sagatavošanas un 1.klašu audzēkņiem;

  Vecāku sagatavots ierosinājums Pagasta Domei par Mūzikas un mākslas skolas telpu paplašinājumu;

  "Izglītošanas līguma" noslēgšanas noteikumi;

  Vecāku e-pastu saraksta veidošana.

2014./2015. mācību gadsMācību maksa:


Profesionālās ievirzes izglītības programmā - 8,-EUR;

Apgūstot Profesionālās ievirzes izglītības programmas mūzikā un mākslā - 10,-EUR;

Interešu izglītības programmā - 11,-EUR;

Vecāku sapulces

2014/ septembris


Vizuāli plastiskās mākslas audzēkņu vecāku sapulcē
  Par mācību materiāliem;

  Par izstāžu apmeklējumiem;

  Piedalīšanās konkursos;

  Mājas darbu veikšana zīmēšanā;

  Bērnu intereses par mākslu veidošana;

  Pasākumu plāns nākošajam mācību gadam;

  Jauni piedāvājumi priekšmetā "Darbs materiālā";

  Kursu audzinātāji;

  Diplomdarbu idejas un to veidošana;

  Vecāku sagatavots ierosinājums Pagasta Domei par Mūzikas un mākslas skolas telpu paplašinājumu;

  "Izglītošanas līguma" noslēgšanas noteikumi;

  Vecāku e-pastu saraksta veidošana.

Stīgu instrumentu audzēkņu vecāku sapulcē
  Darba plāns nākošajam mācību gadam;

  Vingrināšanās laiks pie mūzikas instrumenta;

  Mūzikas instrumenta iegādes nepieciešamība sagatavošanas un 1.klašu audzēkņiem;

  "Izglītošanas līguma" noslēgšanas noteikumi;

  Vecāku e-pastu saraksta veidošana;

  Vecāku sagatavots ierosinājums Pagasta Domei par Mūzikas un mākslas skolas telpu paplašinājumu;

  Aicinājums apmeklēt "Muzikālo trešdienu" koncertciklu.

Taustiņinstrumentu spēles audzēkņu vecāku sapulcē
  Darba plāns nākošajam mācību gadam;

  Etīžu konkurss, audzēkņu atklātais mācību koncerts, Jūramlas zonas koncerti novembrī;

  Dienasgrāmtu iegāde;

  Vingrināšanās laiks pie mūzikas instrumenta;

  Mūzikas instrumenta iegādes nepieciešamība sagatavošanas un 1.klašu audzēkņiem;

  Vecāku sagatavots ierosinājums Pagasta Domei par Mūzikas un mākslas skolas telpu paplašinājumu;

  "Izglītošanas līguma" noslēgšanas noteikumi;

  Vecāku e-pastu saraksta veidošana.
Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu, un pūtēju orķestra audzēkņu vecāku sapulcē
  Mūzikas instrumenta spēles problēmas;

  Vispārējās kārtības noteikumi;

  "Izglītošanas līguma" noslēgšanas noteikumi;

  Vecāku e-pastu saraksta veidošana;

  Skolēnu autobuss "Mūzikas skola - Tīraine" II, III, IV, V pl.20:00;

  Par mācībām Tīraines pamatskolas telpās;

  Skolas maksas atveiglojumi;

  (plāns par vēl vienas 1.klases Solfedžo grupas izveidi III - V pl.14:10-14:50);

  Mācību darba saskaņošana ar ģimeņu plānotajām ekskursijām;

  Valsts konkurss pūšaminstrumentu spēlē;

  Formas tērpi pūtēju orķestrim;

  Pūtēju orķestra mēģinājumi III pl.19:00 un VI pl.10:30;

  Pūtēju orķestra koncerti pagājušā mācību gadā;

  Skolu jaunatnes dziesmu svētki 2015.gada vasarā;

  Aicinājums apmeklēt "Muzikālo trešdienu" koncertciklu.

2013./2014. mācību gadsVecāku sapulces

2013/ septembris


Taustiņinstrumentu spēles audzēkņu vecāku sapulcē


 Paziņojums par autobusu kustības grafiku vakaros maršrutā:
Muzikas skola - Bērnudārzs "Linīte" - Mārupe (25.autobusa galapunkts);

 Mācību plānošana mājās, dienas režīms;

 Bērnu noslogotība dažādos ārpusskolas pulciņos un mācības mūzikas skolā;

 Atklātie koncerti vecākiem, etīžu konkurss;

 Uzstāšanās un ģerbšanās kultūra audzēkņu mācību koncertos;

 Koncertcikla "Muzikālās trešdienas" jaunumi;


Stīgu instrumentu spēles audzēkņu vecāku sapulcē

 Ieskaišu grafiks I pusgadam;

 Mācību plānošana mājās, dienas režīms;

 Par Valsts konkursu stīgu instrumentu spēlē;

 Jaunums vecāku ievērībai: mācību ieskaites notiks dienas pirmajā pusē;

 Koncertcikla "Muzikālās trešdienas" jaunumi;

 


Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas audzēkņu vecāku sapulcē

 Pārrunātas transporta problēmas - jaunie autobusu kustības saraksti no Mārupes Vidusskolas līdz Mūzikas un mākslas skolai un Tīrainei;

 Direktores aicinājums apmeklēt koncertcikla "Muzikālās trešdienas" koncertus;

 Mācību daļas piedāvājumi 4.kursa mācību stundu sarakstā (šo jautājumu neizskatīja, jo 4. kursa audzēkņu vecāki nebija ieradušies) ;

  Mākslas nodaļas vadītāja ieteikumi krāsu, papīra un citu darba materiālu iegādei (ieteikums iegādāties tikai kvalitatīvus materiālus, jo tā bērniem būs vieglāk strādāt);

 Jaunums - Mākslas nodaļas audzēkņiem jāiegādajas Mūzikas un mākslas skolas dienasgrāmatas! (pie dežuranta);

 Uzmanību - kursu audzinātāji:
II un V kursam audzinātāja Marija Karkovska;
IV un VI kursam audzinātājs Uldis Pauzers;
sag.kursam un VII kkursam audzinātāja Astrīda Zīle;
I un III kursam audzinātāja Ieva Markēviča;
Tīraines grupai audzinātāja Māra Matīsa;

 


Vokālās nodaļas un korī dziedošo audzēkņu vecāku sapulcē
 Pārrunātas transporta problēmas - jaunie autobusu kustības saraksti no Mārupes Vidusskolas līdz Mūzikas un mākslas skolai un Tīrainei;

 Direktores aicinājums apmeklēt koncertcikla "Muzikālās trešdienas" koncertus;

 Bērnu drošība ārpus skolas teritorijas pie autobusu pieturas;

 Noteikumi, maksājot vecāku līdzdalības maksas par mācībām skolā (atbrīvojumi; augstākas vecāku līdzdalības maksas);

 Vispārējo klavieru priekšmets kora klasē, tā apmeklējumi un sekmība pagājušā mācību gadā;

  1 klašu audzēkņu ansamblis notiks 2 reizes nedēļā;

  Ar koncertu, ieskaišu kalendāro plānu iespējams iepazīties kora nodaļas lapā;

  Svētku tērpi mācību ieskaitēs un koncertosPūtēju orķestra audzēkņu un viņu vecāku sapulcē
 Orķestrī spēlējošo audzēkņu apzināšana;

 Mēģinājumi notiks divas reizes nedēļā - trešdien un sestdien;

 Jaunu pūšaminstrumentu iegāde šī mācību gada laikā;

 Orķestrī iesaista audzēkņus no citām mūzikas instrumentu spēles nodaļām (pūšaminstrumentu izvēle).

 Simfoniskā un pūtēju orķestra pūšaminstrumentu grupu izveidošana.2012./2013. mācību gadsVecāku sapulces

2012/ septembris


Septembrī notika skolas audzēkņu vecāku sapulces, kurā vecākiem bija iespēja tikties ar skolas direktori un nodaļu metodisko komisiju vadītājiem.

Kopā pārrunāti jautājumi par:


  Koncertcikla "Muzikālās trešdienas" trešās sezonas darbību.

  Nošu materiāla kopēšanai nepieciešamo A4 papīru, kuru jātnes specialitāšu skolotājiem.

  Vecāku dalības iemaksām, kuras mainās atkarībā no audzēkņu sasniegumiem mācībās un no vienas ģimenes bērnu skaita, kuri mācās mūzikas vai mākslas nodaļās.

  Vecāku dalības iemaksu veidu. Veicot iemaksas interneta bankā - lūgums uzrādīt interneta bankas izrakstu par veikto maksājumu.

e-pasts: rekinimmms@inbox.lv

  Audzēkņu aktivitāšu atskaites burtnīcām.

  Mācību darba plānu I pusgadā.

  Mājas darbiem un vecāku līdzdalību, to organizēšanā.

  Gatavošanos konkursam "Talants Latvijai", kurš notiks 2013. gada februārī Latviešu biedrības nama Zelta zālē


Vecāku ierosinājumi


  Bērnu drošībai uz ielas:

  • pie skolas apgriezt krūmus, kuri aizēno gan uz ceļu braucošās automašīnas, gan autovadītājiem nav iespējams ievērot skolēnus, kuri dodas pāri ielai;
  • ceļam pāri uzbūvēt "guļošo policistu", autobraucēju ātruma samazināšanai.

Atbild pašvaldība

  • Tuvākajā laikā tiks apgriezti pie ceļa esošie krūmi;
  • "Latvijas Ceļi" apsolās uzbūvēs "guļošo policistu",
  • Pie skolas novietos riteņu uzlikteni.


Uz tikšanos jaunajā mācību gadā!

Vakaros kursē mikroautobuss uz Tīraini

Otrdien plkst. 20.00
ceturtdien plkst. 19.30